Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c) prawo do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (prawo to podlega jednak ograniczeniu w przypadku danych medycznych przetwarzanych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej);
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Czym jest prawo dostępu do danych osobowych?

Prawo dostępu do danych osobowych pozwala osobie, której dane dotyczą, na uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarza on jego dane osobowe, a jeśli ma to miejsce – uzyskanie informacji o okolicznościach przetwarzania danych, a także dostępu do nich. W ramach realizacji tego prawa powinieneś otrzymać informację m.in. o celach, w których Twoje dane osobowe są przetwarzane, o zakresie informacji o Tobie, które przetwarza administrator, o planowanym okresie ich przechowywania czy o podmiotach, które mogą stać się odbiorcami Twoich danych. Ponadto, wynikające z RODO prawo dostępu do danych osobowych uprawnia Cię do otrzymania od administratora pierwszej kopii Twoich danych osobowych bezpłatnie. Dane osobowe znajdują się również w dokumentacji medycznej a tym samym uprawnienie to może zostać zrealizowane w wyniku udostępnienia kopii tej dokumentacji.

Czym jest prawo do sprostowania danych osobowych?

Prawo do sprostowania danych upoważnia do zażądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. W ramach tego prawa możesz też żądać uzupełnienia niekompletnych danych na Twój temat.

Pamiętaj! Prawo do sprostowania służy usuwaniu błędów, a nie kwestionowaniu ocen dokonywanych przez lekarza lub fizjoterapeutę. To, że nie zgadzasz się z oceną Twojego stanu zdrowia przedstawioną w dokumentacji medycznej, nie oznacza, że możesz żądać jej poprawienia na podstawie przepisów RODO.

Czym jest prawo do usunięcia danych osobowych?

Powołując się na prawo do usunięcia danych możesz żądać od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych.

Zastosowanie tego prawa jest jednak ograniczone do sytuacji wyraźnie wskazanych w przepisie art. 17 RODO. Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych jeśli np. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

Pamiętaj! Podmioty wykonujące działalność leczniczą mają ustawowy obowiązek przechowywać dokumentację medyczną przez wiele lat, jako że informacje w niej zawarte mogą uratować Twoje zdrowie lub życie w przyszłości. Dlatego też administrator musi odmówić usunięcia danych osobowych w nich zawartych.