REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

 • Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123) Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) (zwana dalej „Usługodawcą”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
 • Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie http://rododlapacjenta.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 • Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
  • Serwis – strona www udostępniona na serwerze internetowym pod adresem www.rododlapacjenta.pl stanowiąca zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do udostępniania treści edukacyjnych i służący do świadczenia Usług;
  • Usługa – Usługa Czat i Usługa „Zadaj pytanie”;
  • Usługa Czat – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, polegająca na możliwości zadawania pytań przez Użytkowników oraz udzielaniu odpowiedzi na te pytania przez Konsultantów za pośrednictwem wtyczki do prowadzenia czatu umieszczonej w Serwisie;
  • Usługa „Zadaj pytanie” - usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, polegająca na udzielaniu odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania poprzez odpowiedź na wskazany w formularzu adres email;
  • Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z Usługi Czat;
  • Konsultant – przedstawiciel Usługodawcy odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi za zapytania Użytkowników w ramach Usługi Czat.
 • Zakazane jest udostępnianie przez Użytkowników w związku z dostępem do Usługi Czat informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 • Usługodawca nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności funkcjonalności Serwisu. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu Serwisu mogą wynikać, między innymi, z siły wyższej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu w dowolnym momencie.
 • Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę, drogą mailową na adres rododlapacjenta@dzp.pl, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa.

II. Korzystanie z Usługi „Zadaj pytanie”

 • Usługa „Zadaj pytanie” polega na odpowiedzi na pytania Użytkowników dotyczące kampanii edukacyjnej „RODO dla pacjenta”, w tym dotyczące zasad udostępniania materiałów oraz aktywnego włączenia się w kampanię, a także pytań dotyczących stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
 • Z Usługi „Zadaj pytanie” Użytkownicy mogą korzystać całodobowo.
 • Odpowiedzi na zapytania Użytkowników w ramach Usługi „Zadaj pytanie”, dotyczące kwestii wskazanych w ust. 1 niniejszego punktu Regulaminu są udzielane w terminie 10 dni roboczych.
 • Podczas korzystania z Usługi „Zadaj pytanie” niedopuszczalne jest:
  • Zadawanie pytań, na których odpowiedź wymagałaby gruntowego przeanalizowania stanu faktycznego i dokumentów;
  • Podawanie jakichkolwiek danych osobowych innych niż imię Użytkownika i adres mailowy, w tym w szczególności podawania jakichkolwiek danych o stanie zdrowia;
  • Zadawanie pytań, na których odpowiedź wymagałby wiedzy specjalistycznej z innej dziedziny, aniżeli prawo.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na pytania zadane przez Użytkowników w ramach Usługi „Zadaj pytanie”, które:
  • Naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • Wymagałyby przygotowania rozbudowanej analizy prawnej;
  • Wymagałoby analizy aktów prawnych innych aniżeli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych; Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn. zm.); Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.); ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

III. Korzystanie z Usługi Czat

 • Użytkownicy w ramach Usługi Czat mają możliwość zadawania Konsultantom pytań związanych z kampanią edukacyjną „RODO dla pacjenta" i pytań dotyczących stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
 • Usługa Czat jest dostępna przez przynajmniej 5 godzin tygodniowo. Dostępność Usługi Czat będzie widoczna poprzez zaznaczoną na zielono ikonkę widoczną po wejściu w widoczną w Serwisie zakładkę czat.
 • Podczas korzystania z Usługi Czat niedopuszczalne jest:
  • Zadawanie pytań, na których odpowiedź wymagałaby gruntowego przeanalizowania stanu faktycznego i dokumentów;
  • Podawanie jakichkolwiek danych osobowych, w tym w szczególności podawania jakichkolwiek danych o stanie zdrowia;
  • Zadawanie pytań, na których odpowiedź wymagałby wiedzy specjalistycznej z innej dziedziny, aniżeli prawo.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na pytania zadane przez Użytkowników w ramach Usługi Czat, które:
  • Naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • Wymagałyby przygotowania rozbudowanej analizy prawnej;
  • Wymagałoby analizy aktów prawnych innych aniżeli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych; Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 z późn. zm.); Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.); ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
 • Wsparcie Konsultanta obejmuje swoim zakresem udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika i stanowi jedynie kierunkową odpowiedź na pytanie.
 • Odpowiedzi na zapytania Użytkowników w ramach Usługi Czat w przedziałach czasowych wskazanych w ust. 2 niniejszego punktu Regulaminu udzielane są co do zasady niezwłocznie. W przypadku trudności technicznych lub organizacyjnych, uniemożliwiających niezwłoczną odpowiedź, Konsultant poinformuje o tym fakcie Użytkownika i poprosi o przesłanie zapytania za pośrednictwem Usługi „Zadaj pytanie”. Wówczas odpowiedź na pytanie zostanie przekazana drogą mailową.
 • Konsultanci nie przyjmują dokumentacji medycznej ani jakichkolwiek innych dokumentów od Użytkowników. W przypadku, gdy wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu, Użytkownik udostępni w Usłudze Czat dokumentację medyczną, Usługodawca niezwłocznie ją usunie i zaprzestanie świadczenia Usługi Czat na rzecz Użytkownika.
 • Konsultanci nie oferują usług lub porad medycznych, ani innych fachowych porad, w tym porad prawnych, a informacje zawarte w Serwisie i przekazywane przez Konsultantów nie mają na celu zastąpienia porady medycznej udzielonej przez lekarza lub prawnika. Jeżeli Użytkownik pragnie lub potrzebuje tego rodzaju usługi lub porady, czy też w przypadku pojawienia się lub istnienia jakiejkolwiek choroby, należy skonsultować się z profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia lub prawnikiem.
 • Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane przez Użytkowników, w związku z udzielanymi odpowiedziami, decyzje.

IV. Zawieszenie, ograniczenie i zaprzestanie korzystania z Usług

 • Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w każdym czasie, bez dodatkowych opłat i bez konieczności wskazywania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien zamknąć okno Serwisu, w którym wyświetla mu się Usługa Czat lub Usługa „Zadaj pytanie”.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika lub w przypadku gdy Usługodawca ma uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawcy, Użytkowników lub osób trzecich, lub na potrzeby prowadzonych postępowań, Usługodawca zachowuje sobie prawo do ograniczenia dostępu i możliwości korzystania z Serwisu.
 • Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu korzystania przez Usługodawcę z praw określonych w ust. 2.

V. Płatności

Usługi na rzecz Użytkownika świadczone są nieodpłatnie.

VI. Wymogi techniczne

 • Korzystanie z Usług wymaga spełnienia następujących warunków technicznych posiadanie przez Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z następujących przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer i z dostępem do sieci Internet;
 • W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usług.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłu danych, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

VII. Zapytania, uwagi i reklamacje

 • Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.
 • Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail rododlapacjenta@dzp.pl (w tytule maila wpisując „reklamacja”).
 • Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od zgłoszenia.
 • Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
  • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia;
  • określenie oczekiwań Użytkownika.

VIII. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usług

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska i adresu email, jest Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. (adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa).
 • Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielenie odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie za pośrednictwem Usługi „Zadaj pytanie”. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Usługodawcy usługi wsparcia technicznego i administracyjnego.
 • Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres obowiązywania udzielonej przez Użytkownika zgody na udostępnienie danych lub do czasu zamknięcia Serwisu.
 • Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu email jest niezbędne w celu skorzystania z Usługi „Zadaj pytanie”, a odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z Usługi „Zadaj pytanie”.
 • Ma Pan/Pani prawo:
  1. żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  2. żądania ich sprostowania;
  3. żądania ich usunięcia;
  4. żądania ograniczenia ich przetwarzania;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych;
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Usługodawcę.
 • W celu realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych z Usługodawcą danych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres rododlapacjenta@dzp.pl.

IX. Postanowienia końcowe

 • Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.
 • Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
 • Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany w Serwisie przez Użytkownika.
 • Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
  • zmiany obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na treść Regulaminu;
  • zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
  • zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
  • zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
  • zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu.