page image header

Kodeks
branżowy

13 listopada 2018 r. Polska Federacja Szpitali działając w imieniu własnym i 5 innych wiodących organizacji branżowych złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniosek o zatwierdzenie Kodeksu postępowania w przedmiocie ochrony danych osobowych w sektorze medycznym, o którym mowa w art. 40 RODO. Prace nad przygotowaniem projektowanego Kodeksu trwały prawie 1,5 roku – powstały 22 wersje dokumentu, a w jego konsultacjach uczestniczyły organizacje zrzeszające zdecydowaną większość branży medycznej w Polsce. W ramach szeroko zakrojonych konsultacji publicznych wpłynęło łącznie kilkaset uwag, wiele z nich od osób fizycznych i organizacji pacjenckich. Kodeks został ponadto poparty przez największe samorządy zawodowe w Polsce: NIL, NIPIP, KIF, a także przedstawicieli strony publicznej w tym CSIOZ oraz CMJ.

„Wypracowanie wspólnego stanowiska branży medycznej niezależnie od struktury właścicielskiej czy rodzaju udzielanych świadczeń jest wydarzeniem bez precedensu. Obecnie rozpoczyna się kolejny etap prac – komunikacja z przedstawicielami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu sprawnego zatwierdzenia Kodeksu. Oczekuje tego zarówno branża medyczna, jak również Pacjenci” – komentuje Piotr Najbuk, koordynator prac nad Kodeksem.

„Stworzenie Kodeksu to przykład świetnej współpracy między różnymi interesariuszami, w tym między stroną publiczną a prywatną, na rzecz ograniczenia ryzyk prawnych funkcjonowania świadczeniodawców oraz ochrony praw pacjentów. Mamy nadzieję, że praca nad Kodeksem będzie stanowić inspirację do wspólnego wypracowywania kolejnych rozwiązań regulacyjnych w sektorze ochrony zdrowia” – dodaje Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

Więcej informacji o kodeksie branżowym znajduje: www.rodowzdrowiu.pl

Kliknij tutaj aby wyświetlić aktualną wersję projektu kodeksu.